Dotacje UE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. Realizacja innowacyjnego projektu skierowanego do osób z grup defaworyzowanych, obejmującego wdrożenie system sprzedaży e-commerce oraz sprzedaży mobilnej, zautomatyzowanie procesu przygotowania produktów do wysyłki, jak również wdrożenie systemu odzysku energii cieplnej,

mająca na celu jest rozwój działalności gospodarczej firmy Skład Karmy poprzez wdrożenie systemu sprzedaży e-commerce oraz inne doposażenie w celu prowadzenie innowacyjnej produkcji oraz utworzenie miejsc miejsca pracy i ich utrzymanie w okresie trwałości,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura”.