Dotacje UE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. Realizacja innowacyjnego projektu skierowanego do osób z grup defaworyzowanych, obejmującego wdrożenie systemu sprzedaży e-commerce oraz sprzedaży mobilnej, zautomatyzowanie procesu przygotowania produktów do wysyłki, jak również wdrożenie systemu odzysku energii cieplnej,

mająca na celu rozwój działalności gospodarczej firmy Skład Karmy poprzez wdrożenie systemu sprzedaży e-commerce oraz inne doposażenie w celu prowadzenia innowacyjnej produkcji oraz utworzenie 2 miejsc pracy i ich utrzymanie w okresie trwałości,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

“Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura”.