Regulamin – Ukraina

Regulamin akcji charytatywnej organizowanej przez Skład Karmy sp. z o. o., we współpracy z Fundacją Centrum Polsko-Ukraińskie w sklepie internetowym www.skladkarmy.pl

ważny od dnia 25 kwietnia 2022 r.

§1

Cel akcji charytatywnej

Celem Akcji charytatywnej jest wsparcie ukraińskich psów i kotów na Ukrainie oraz w polskich schroniskach poprzez bezpłatne dostarczenie jedzenia potrzebującym psom i kotom.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Akcji.
 2. Przystąpienie do Akcji przez Osobę Wspierającą następuje poprzez dokonanie zakupów Produktów w Sklepie Organizatora w sposób określony w §5 i oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Czas trwania Akcji – okres wskazany w §4 ust. 1
  2. Akcja – Akcja charytatywna organizowana przez Skład Karmy Sp. z o. o. we współpracy z Fundacją Centrum Polsko-Ukraińskie w sklepie www.skladkarmy.pl, której cel opisano w §1
  3. Osoba Wspierająca – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji i zakupić Produkt w Czasie trwania Akcji
  4. Organizator – podmiot wskazany w §3 ust. 1
  5. Partner merytoryczny – podmiot wskazany w §3 ust. 2
  6. Beneficjenci – podmioty wskazane w §3 ust. 3
  7. Sklep – sklep internetowy www.skladkarmy.pl
  8. Regulamin – niniejszy regulamin;

§3

Organizator i Beneficjent Akcji

 1. Organizatorem Akcji jest:

Skład Karmy Sp. z o.o. ul. Kręta 2A, 05-077 Zakręt, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000454608, NIP 5322045436, REGON 146580547, kapitał zakładowy w wysokości 470 050 złotych.

 • Partnerem merytorycznym jest:

Fundacja Centrum Polsko-Ukraińskie
ul. Grzybowska 62,

00-855 Warszawa
REGON: 141462040

NIP: 9512258031

KRS: 0000308235

 • Beneficjentami są:

Schroniska oraz organizacje niosące opiekę psom i kotom na Ukrainie oraz polskie schroniska, które opiekują się psami i kotami z Ukrainy.

§4

Czas trwania Akcji

 1. Możliwość przystąpienia do Akcji przez Osoby Wspierające rozpoczyna się z dniem 22.04.2022 r. i trwa do odwołania.
 2. Akcja może zostać odwołana w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu. Organizator niezwłocznie poinformuje o odwołaniu Akcji poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.skladkarmy.pl.

§5

Zasady przeprowadzenia Akcji

 1. W Akcji biorą udział Osoby Wspierające, które dokonają zakupu Produktów w Czasie trwania Akcji.
 2. Osoba wspierająca klikając w check-box informujący o zakupie produktów dla psów i kotów z Ukrainy wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora darowizny na rzecz Beneficjentów.
 1. Organizator podwaja ilość karmy z zamówienia Osoby Wspierającej.
 2. Za zakup nie jest pobierana opłata za wysyłkę (wysyłka darmowa, niezależnie od kwoty zamówienia).
 3. Zamówienie zrobione przez osobę Wspierającą nie trafia pod adres wskazany przez Osobę Wspierającą w zamówieniu. Zostanie wysłane bezpłatnie z magazynu Organizatora bezpośrednio do Beneficjentów.
 4. Nie obowiązują limity ilościowe dotyczące zakupu Produktów.
 5. Organizator będzie bezpłatnie sukcesywnie wysyłał produkty do Beneficjentów i informował Osoby wspierające o przekazanych produktach na facebook.com/skladkarmy.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Beneficjentowi darowizny z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W sytuacji gdy taka przeszkoda ma charakter trwały lub leży po stronie Beneficjenta, a możliwe jest dokonanie darowizny na rzecz innego podmiotu, którego statutowe cele działalności są zbliżone do celu określonego w §1, Organizator może dokonać darowizny na rzecz tego podmiotu.

§6

Zasady Uczestnictwa w Akcji

 1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, która dokona zakupu dowolnego produktu w sklepie internetowym www.skladkarmy.pl w okresie trwania Akcji.
 2. Każdy Uczestnik przyczynia się do zwiększenia ilości produktów, które będą przekazana Beneficjentom poprzez zakup Produktów. Uczestnik ma prawo do zakupu dowolnej ilości Produktów i każdy zakup będzie powodował podwojenie ilości zakupionych produktów przez Organizatora. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.skladkarmy.pl przez cały Czas trwania Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu.
 2. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w Akcji regulowane i oceniane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Akcji w stosunku do Beneficjenta i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.skladkarmy.pl.
 4. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem e-mail: kontakt@skladkarmy.pl.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.skladkarmy.pl i może ulec zmianie.